Avís legal

- Última actualització: 1 d'agost de 2022 -

1. Objecte

El present avís legal regula les condicions d’ús del lloc web www.agtic.com, titularitat d’AGTIC CONSULTING SL (AGTIC en endavant) amb CIF B66766528, inscrita al Registre mercantil de Barcelona volum 45391, foli 25 i full 486298, amb domicili a C/ Balmes, 191 Entl. 3 08006 Barcelona, amb telèfon +0034 933 606 672 i correu electrònic info@agtic.com.

2. Condicions d’ús

L’accés i la navegació pel lloc web, o l’ús dels serveis d’aquesta, us atribueix la condició d’usuari, fet que suposa l’acceptació de les presents condicions d’ús des del moment en què es produeix aquest accés. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús adequat i diligent dels continguts que s’ofereixen al lloc web i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Realitzar qualsevol acció consistent en perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar temporalment o definitivament les funcionalitats, continguts o infraestructura del lloc web.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics d’AGTIC, dels seus proveïdors o de terceres persones i/o introduir o difondre virus o sistemes físics o lògics a la xarxa informàtica.

D’acord amb la normativa vigent en propietat intel·lectual, els continguts d’aquest lloc web, entre ells, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, així com el seu disseny gràfic i codi font constitueixen una obra propietat d’AGTIC, sense que es pugui entendre com una cessió del dret d’explotació d’aquesta obra als usuaris més enllà del que resulta estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

L’usuari es compromet a no suplantar la identitat de cap altre usuari i garanteix l’autenticitat i exactitud de totes les dades que comuniqui a AGTIC mitjançant el lloc web. En aquest sentit, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que efectuï.

3. Exempció de responsabilitats

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es pugui garantir l’accés a tots els seus continguts, la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. En conseqüència, AGTIC podrà modificar la informació continguda al seu lloc web sense previ avís, així com la seva configuració i presentació.

AGTIC no es farà, en cap cas, responsable dels danys i perjudicis derivats dels usos que els usuaris facin del lloc web sense respectar el present avís legal. Tampoc en els casos en què la responsabilitat no pugui ser atribuïble a AGTIC, entre ells, a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • Intromissions il·legítimes fora del control d’AGTIC.
  • La falta de disponibilitat del lloc web.
  • La transmissió de virus o programes maliciosos o lesius aliens a AGTIC en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.
  • Danys derivats de l’ús de la informació o programari continguts al lloc web.

AGTIC, en el moment d’establir enllaços a sistemes externs, els ha comprovat i no té coneixement que l’activitat o informació a què es remet pugui ser il·lícita o lesionar béns o drets de terceres persones susceptibles d’indemnització. No obstant això, AGTIC no es farà responsable de la informació que es pugui obtenir mitjançant aquests enllaços.

4. Política de Privacitat

AGTIC tracta dades personals a través del seu lloc web, únicament i exclusivament per a les finalitats establertes a les corresponents clàusules informatives, com estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Pot consultar el detall del tractament de dades personals accedint a la Política de Privacitat d’AGTIC.

5. Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest lloc web, és la llei catalana i espanyola.