Política de Privacitat

- Última actualització: 1 d'agost de 2022 -

1. Objecte de la Política

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, en endavant RGPD, així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en endavant LOPDGDD, AGTIC Consulting (AGTIC en endavant), estableix la present política de privacitat per informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés la forma com recopila, utilitza i custodia les dades personals d’aquelles persones que s’hi relacionen (persones interessades en endavant).

2. Característiques comunes del tractament de dades personals

A continuació, es determinen els aspectes d'aplicació general a tot tractament de dades personals:

2.1.   Responsable del tractament

Tota persona interessada que faciliti dades personals a AGTIC serà informada de que el tractament de les seves dades és realitzat per AGTIC Consulting SL, amb CIF B66766528, domicili a C/ Balmes, 191 Entl. 3 08006 Barcelona i adreça electrònica info@agtic.com.

2.2.   Legitimació per al tractament de dades

El tractament de dades personals per part d’AGTIC es realitza habitualment sota alguna de les següents legitimacions:

 • El consentiment de la persona interessada, segons l'article 6.1.a) del RGPD.
 • El compliment d'una obligació legal, segons l'article 6.1.c) del RGPD;
 • L'execució d'un contracte, segons l'article 6.1.b) del RGPD;
 • Satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, segons l’article 6.1.f) del RGPD;

AGTIC està legitimada per al tractament de les dades personals d’acord amb el que disposa l'article 6.1.c) del RGPD, és a dir, quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

Per altra banda, també és d’aplicació el que preveu l'article 6.1.b) del RGPD, quan el tractament sigui necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada sigui part o existeixin disposicions precontractuals.

En canvi, serà necessari el consentiment de la persona interessada, segons l'article 6.1.a) del RGPD, quan el tractament de les dades personals no estigui emparat en alguna de les causes anteriorment esmentades. En aquest cas, les persones interessades podran retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

Finalment, AGTIC, d’acord amb l’article 6.1.f) del RGPD, es reserva la possibilitat d’utilitzar, sempre de forma adequadament justificada, la legitimació del tractament basada en el seu interès legítim sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de la persona interessada.

2.3.   Finalitats del tractament de dades

En el cas dels tractaments portats a terme amb les dades personals subministrades pels usuaris del portal web pertanyent a AGTIC, la recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el seguiment de les consultes plantejades o el tractament de la informació proporcionada per les persones interessades. Addicionalment, es mostraran els termes relacionats amb la informació de protecció de dades personals a la clàusula informativa corresponent.

A través del lloc web d’AGTIC no es recolliran dades personals dels usuaris sense el seu consentiment, ni es lliuraran a tercers excepte obligació legal.

En el cas dels tractaments portats a terme d’acord amb la relació de prestació de serveis que es realitzarà per a la coordinació i execució del contracte que, en el seu cas, reguli les condicions d’encàrrec del tractament, AGTIC tractarà dades exercint el rol d’encarregat del tractament sota la responsabilitat dels seus clients.

En el cas del personal d’AGTIC, el tractament de les dades personals resulta necessari per al manteniment de les relacions laborals i el compliment de les normes reguladores de la matèria.

2.4.   Procedència de les dades personals

En general, les dades personals tractades per AGTIC procediran directament de la persona interessada. En el cas que les dades provinguin de fonts diferents de la mencionada, s'indicarà a la clàusula informativa la font d'obtenció de la informació.

2.5.   Comunicacions de dades personals

No està previst comunicar dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal o que es disposi del consentiment per part de la persona interessada.

En cas que, en el marc dels tractaments de dades personals, AGTIC realitzi cessions de dades a tercers, s’indicarà a la clàusula informativa del tractament aquella informació que caracteritzi l'objecte de la cessió i els seus destinataris.

En el cas que es porti a terme una transferència internacional de dades, es regirà pel que disposa l’RGPD, la LOPDGDD i les seves normes de desenvolupament, les circulars i resolucions de les Autoritats de Control de Protecció de Dades, especialment de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en l'àmbit de les respectives competències, aplicant-se les mesures de seguretat adequades per a garantir un nivell de seguretat de les dades equiparable a l'aplicat en el territori europeu.

2.6.   Termini de conservació de dades

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals o, en cas de tractament subjecte al consentiment de la persona interessada, fins a l’acompliment de la finalitat informada o quan aquest sol·liciti la seva revocació i estigui legitimat per a fer-ho.

Es podrà consultar aquesta informació per a cada tractament de dades personals en la clàusula informativa sobre el tractament.

2.7.   Drets de les persones interessades

Les persones interessades podran exercir qualsevol dels següents drets legalment previstos:

 • Dret d'accés, és a dir, a consultar i obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament sempre que siguin emmagatzemades en els sistemes d'informació d’AGTIC.
 • Dret a la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes i es justifiqui adequadament tant la inexactitud com la legitimitat de les noves dades objecte de rectificació.
 • Dret a la supressió de dades (dret a l’oblit), que consisteix en el dret a l'eliminació de determinades dades sempre que no hi hagi una obligació legal que no ho permeti.
 • Dret d'oposició al tractament, és a dir, al fet que no es tractin les seves dades personals per a determinades finalitats.
 • Dret a la limitació del tractament, el qual suposa que, a petició de la persona interessada, no s'han d'aplicar a les seves dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien. Aquest dret només es pot sol·licitar en alguns supòsits:
  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les dades.
  • Quan el tractament és il·lícit, però la persona interessada s'oposa a la supressió de les seves dades.
  • Quan AGTIC no necessiti tractar les dades, però la persona interessada necessiti que es mantinguin per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan la persona interessada s'hagi oposat al tractament de les seves dades per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen enfront dels de la persona interessada.
 • Dret a la portabilitat, que implica una forma avançada del dret d'accés pel qual la còpia que es proporciona a la persona interessada ha d'oferir-se en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica que li permeti aportar-los a un altre Responsable del Tractament i aquest incorporar-los als seus sistemes d'informació.
 • Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. En aquest cas, l’autoritat competent és l’Agencia Española de Protección de Datos amb direcció a C/ Jorge Juan, número 6, 28001 – Madrid i lloc web: https://www.agpd.es

2.8.   Exercici dels drets de les persones interessades

La persona interessada podrà exercir els seus drets mitjançant una comunicació escrita dirigida a l’adreça postal C/ Balmes, 191 Entl. 3 08006 Barcelona o a l’adreça electrònica info@agtic.com en la que s’identifiqui, faci indicació de quin dret dels contemplats a l’apartat 2.7 de la present Política exerceix i aporti la resta de detalls que consideri oportuns per a poder atendre la seva petició de forma adequada.