Un portfoli de serveis en constant evolució i adaptat a les necessitats de cada projecte

Desenvolupem cada projecte d’acord amb les necessitats del client. Tot i això, moltes organitzacions tenen reptes i objectius molt similars. Per aquest motiu, a AGTIC hem creat cinc línies de treball per tal de facilitar i guiar a les entitats en el procés de transformació digital.

Administració electrònica

Totes les organitzacions públiques haurien de comptar amb un pla d’implantació d’administració electrònica per adequar-se als requeriments legals, tenint en compte aspectes com el document i l’expedient electrònic, la relació telemàtica, la interconnexió de sistemes i la interoperabilitat de dades, l’automatització de tasques o la gestió de les dades. Des d’AGTIC Consulting t’ajudem a definir un pla d’actuació per implementar l’administració electrònica amb un assessorament continuat i posem a la teva disposició un servei d’auditoria per validar que tots els serveis de la teva organització s’ajustin a la normativa vigent.
Definició d’un full de ruta
Per ajudar-te en el procés de transformació digital, realitzem una diagnosi de la situació actual de la teva organització, definim els objectius estratègics de digitalització i elaborem un full de ruta, on identifiquem totes les actuacions necessàries a dur a terme en l’àmbit normatiu, organitzatiu, tecnològic, de gestió documental i arxiu digital i de relació amb la ciutadania i els clients.
Assessorament continuat
Et guiem i t’acompanyem de manera constant en la transformació digital. Comptem amb un equip d’experts amb una àmplia experiència que t’assessorarà de forma continuada durant tot el procés de canvi. Més de 140 clients satisfets ens avalen.
Oficina tècnica
Si necessites un assessorament continuat més intens, posem al teu abast una Oficina Tècnica per a coordinar el procés de transformació digital i acompanyar-te en l’execució d’algunes de les actuacions previstes al full de ruta, com l’elaboració de normatives i polítiques, el desplegament de Models de Gestió del Document Electrònic, la definició de plans de gestió del canvi o formacions.
Auditoria de transparència
Som conscients de la rellevància que ha adquirit la transparència en les administracions públiques els darrers anys. Per això, des d’AGTIC Consulting hem desenvolupat una metodologia pròpia per validar que la informació publicada a Internet i la qualitat dels serveis accessoris oferts a la ciutadania s’ajusten a les lleis de transparència vigents.
Auditoria de factura electrònica
La normativa en matèria de factura electrònica exigeix a la Intervenció General auditar el seu registre comptable de factures electròniques per garantir el compliment legal i el bon funcionament del sistema. AGTIC Consulting ha col·laborat amb diverses administracions de l’àmbit local en el disseny d'un esquema d’auditoria que doni compliment a aquesta obligació i detecti oportunitats de millora en la gestió econòmica.
Projectes per a:

Document electrònic amb validesa jurídica

Els documents electrònics tenen una presència creixent en la gestió de qualsevol organització. Per això és essencial que aquests siguin plenament vàlids a tots els efectes i que es garanteixi la seva accessibilitat a curt i llarg termini. Des d’AGTIC Consulting posem a la teva disposició un equip d’experts que t’ajudarà a definir el Model de Gestió del Document Electrònic adaptat a les necessitats de la teva organització i et podrà donar suport en la coordinació, impuls i auditoria de les actuacions necessàries.
Política, Model i Instruments de Gestió del Document electrònic
Disposar d’una estratègia que asseguri la correcta i eficaç gestió de la documentació esdevé clau per a qualsevol organització. Nosaltres t’ajudem a desenvolupar el teu marc de referència en gestió documental capaç d’adaptar-se a les teves necessitats i als teus recursos, format per la Política de Gestió del Document Electrònic, el Model de Gestió del Document Electrònic i els corresponents instruments arxivístics a partir dels principals estàndards internacionals -com l’ISO 15489 o l’ISO 30300. Et donem suport en la definició de les línies estratègiques i el desplegament de polítiques i instruccions tècniques perquè la teva organització pugui dur a terme una correcta gestió dels documents electrònics.
Política d’Identificació i Signatura electrònica
Certificats electrònics, signatures biomètriques, claus concertades, contrasenyes d’un sol ús... Amb la implantació del document electrònic, resulta imprescindible gestionar la seva autenticitat. Des d’AGTIC Consulting t’ajudem a desenvolupar la teva Política d’Identificació i Signatura Electrònica que defineixi aquelles tecnologies de signatura electrònica amb validesa jurídica que més s’adaptin a la teva organització.
Pla Director
En un projecte d’implantació del document i l'expedient electrònics, és imprescindible planificar les actuacions a dur a terme per a la seva correcta aplicació. T’ajudarem a elaborar un Pla Director mitjançant un full de ruta que et permeti assolir els teus objectius eficientment i amb garanties. D’aquesta manera, des del moment en què s’iniciï el projecte ja sabràs quin camí has de seguir, quins recursos requerirà, en quant de temps es podrà abordar i, sobretot, quin serà el seu cost econòmic.
Assessorament continuat
Sabem que l’aplicació d’un sistema de gestió de documents electrònics és un procés complex. Per això t’oferim un suport continuat per resoldre tots els teus dubtes, supervisar les tasques d’implementació i assessorar-te en les millors alternatives i solucions per a la teva organització. Posem a la teva disposició una Oficina Tècnica per dirigir el projecte o un model d’assessorament més puntual. Tu esculls la modalitat que millor s’adapti a les necessitats de la teva organització.
Auditoria de sistemes de gestió de documents electrònics
La implantació d’un sistema de gestió de documents electrònics és un procés progressiu que ha d’estar en constant revisió. Per assegurar la seva eficàcia, compliment i millora continua, hem desenvolupat metodologies pròpies d’auditoria que hem aplicat a diverses administracions estatals. Estudiarem el teu cas amb deteniment i valorarem quin marc de compliment s’adapta millor per auditar el sistema de la teva organització.
Projectes per a:

Revisió de procediments

Tota transformació digital implica la modificació dels procediments habituals. Des d’AGTIC Consulting t’oferim serveis especialitzats en la identificació i revisió de procediments per assolir la seva millora i simplificació mitjançant l’ús de mitjans telemàtics, el document electrònic i l’automatització de tasques.
Millora i simplificació de procediments
T’ajudem a definir el teu propi mètode d’anàlisi i revisió de procediments segons les particularitats de la teva organització i dels seus sistemes d’informació. Utilitzem tècniques de reenginyeria de procediments per aconseguir la seva millora, simplificació i automatització, centrant-nos en els requisits de cada procediment i aplicant un model de gestió basat en el document electrònic i les relacions telemàtiques.
Catàleg de Serveis i Procediments
Un Catàleg de Serveis i Procediments és bàsic perquè els seus destinataris coneguin què se’ls ofereix i com. Per això, des d’AGTIC Consulting t’ajudem a definir i elaborar el teu propi Catàleg des d’una visió polièdrica que permeti agrupar, en un únic element, tota la informació del procediment i que, a més, serveixi tant per als seus destinataris com per al personal intern. Aquest Catàleg també et permetrà configurar els sistemes d’informació emprats per a la tramitació dels serveis i complir amb els requeriments d’estandardització, com ara el Catàleg SIA de l’Administració Pública.
Oficina Tècnica
La millora i simplificació de procediments a partir de documents electrònics ha d’esdevenir un procés continu per aconseguir la seva optimització d’acord amb la normativa aplicable i la disponibilitat de recursos en cada moment. A AGTIC Consulting comptem amb un servei d’Oficina Tècnica per poder-te oferir un servei intensiu de reenginyeria de procediments i d’implantació d’aquests sobre els sistemes d’informació de la teva organització.
Model de governança de les dades
Des d’AGTIC Consulting t’acompanyem en el teu procés de transformació cap a un model Data Driven. Per a fer-ho, posem a la teva disposició un servei d’assessorament tècnic especialitzat en la definició i implantació d’un model de governança de les dades, adequat a les necessitats i característiques de la teva organització.
Ciutadà misteriós de tramitació electrònica
Des d’AGTIC Consulting t’oferim un servei enfocat en la millora contínua de les tramitacions electròniques, centrant-nos en els usuaris i les seves expectatives. Com? Simulem ser usuaris reals d’un servei per tal d’identificar disfuncions en la seva prestació des d’una òptica tècnica, jurídica i organitzativa. D’aquesta manera, podem identificar totes les mancances i recomanar-te propostes de millora.
Projectes per a:

Seguretat de la informació i privacitat

Des d’AGTIC Consulting et donem suport per garantir la seguretat de la informació i la seva privacitat. Per aquest motiu, t’ajudem a assegurar i validar les normatives de privacitat i la seguretat de la informació per garantir el màxim nivell de seguretat dels mitjans telemàtics de la teva organització.
Gestió externa del Canal de Denúncies
Des de l'any 2023, les organitzacions mitjanes i grans, públiques o privades, tenen l'obligació de disposar d'un canal de recepció de denúncies anònimes. Atendre aquestes denúncies, classificar-les, determinar la seva versemblança i proposar les mesures correctives i preventives adients, requereix un coneixement pluridisciplinari, que implica no només aspectes jurídics, sinó també tecnològics, organitzatius, en matèria de privacitat... AGTIC Consulting ha definit una metodologia pròpia per atendre els informants adequadament i amb la màxima garantia de privacitat, i posa al vostre abast un equip de consultors especialitzats en aquesta matèria.
Adequació i auditoria de la normativa de privacitat
Som especialistes en privacitat. Per això, t’oferim serveis d’adequació i d’auditoria de la normativa de privacitat de la teva organització perquè comptis amb plans d’actuació detallats en aquest àmbit i la resta dels elements necessaris per al seu compliment.
Delegat de Protecció de Dades
Des d’AGTIC Consulting posem a la teva disposició la figura del Delegat de Protecció de Dades perquè executi les funcions que la normativa li atribueix, com informar i assessorar els usuaris que realitzen el tractament de dades, supervisar el compliment de la legislació en la matèria o cooperar amb l’Agència de Protecció de Dades corresponent. També ens encarreguem d’impulsar les tasques de compliment necessàries, com l’elaboració de clàusules informatives o la realització d’anàlisi de riscos i l'avaluació de l’impacte en el tractament de dades personals de la teva organització.
Adequació i auditoria de seguretat de la informació
Som experts en l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i l’estàndard ISO 27001. T’ajudem a definir un pla d’adequació de seguretat de la informació i t’oferim un servei d’auditoria per tal de revisar el seu compliment i elaborar un pla d’acció per resoldre les possibles deficiències.
Auditoría de vot electrònic
Hem desenvolupat una metodologia d’auditoria específica per a votacions electròniques que contempla la verificació d’aspectes normatius, procedimentals i tecnològics, identificant i avaluant els riscos per tal d’acompanyar la Junta Electoral i els òrgans promotors i oferir la màxima seguretat a tots els participants.
Projectes per a:

Serveis complementaris

T’oferim un conjunt de serveis per ajudar-te a gestionar aquells projectes de transformació digital comuns a tots els vessants tècnics, com són la contractació de serveis o la difusió i la formació.
Plecs de contractació pública
T’assessorem en l’elaboració de la documentació tècnica necessària per a la preparació de la contractació pública, garantint el compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic i aprofitant les oportunitats que aquesta ofereix per assegurar la selecció del millor proveïdor. Coneixem el mercat de solucions per a la transformació digital i t’ajudem a definir la que millor s’adapti a la teva organització.
Difusió interna i Gestió del Canvi
Atendre el vessant humà de la transformació digital és fonamental per garantir l’èxit d’un projecte de canvi. Des d’AGTIC Consulting t’ajudem a planificar una estratègia de comunicació interna i gestió del canvi que involucri a les persones perquè aquestes se sentin reflectides en el pla de treball.
Formació especialitzada
La transformació digital implica una formació del personal perquè aquest pugui aplicar els canvis amb seguretat i confiança. No és una tasca fàcil, ho sabem. Per això posem a la teva disposició els serveis del nostre equip, que compta amb formadors amb una àmplia experiència docent que et dissenyarà un pla de formació a mida, aplicant metodologies centrades en la participació de l’alumnat i la interiorització i aprofitament del coneixement.
Projectes per a: